ผลงานดีเด่น

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

นักเรียน

1. เด็กหญิงนันทนา แสงอรุณ

ได้รับรางวัลชมเชย

กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงจีน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี

2. นายนนทพัทธ์ เกิดสันเทียะ

ได้รับรางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน

กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี

3. นางสาวศศิประภา จันทิมา

ได้รับรางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน

กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงจีนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี

ครู

1. นายวินัย  อ่อนศรี

– ได้รับรางวัลระดับเงิน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ในการเป็นครูต้นแบบ

การจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564

– ครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวันครู

ประจำปี 2563

– ระดับภูมิภาค ภาคกลาง

ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก

 

 

– เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี

2. นางสาวพัชรา  ภู่สวัสดิ์

 

– ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในการประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

– ครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวันครู

ประจำปี 2563

– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาราชบุรี

 

 

– เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี

3. นางแก้ววันนี เมฆวิลัย

4. นางสาวตรีชฎา จีบฟัก

– ครูดีไม่มีอบายมุข

ประจำปีการศึกษา 2563

– ครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวันครู

ประจำปี 2564

– ครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวันครู

ประจำปี 2563

– สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาราชบุรี

– เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี

 

 

5. นายภาณุวัชร เล็บครุฑ

– ครูดีไม่มีอบายมุข

ประจำปีการศึกษา 2563

– ครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวันครู

ประจำปี 2564

– สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาราชบุรี

6. นายทศพร ทิพย์โยธิน

7. นางสาวสุกัญญา มหาสินธ์

8. นางสาวพิชญา ทองนาค

9. นางสาวธัญญเรศ เกษมศรี

10. นางสาวยศวดี แพรสอาด

11. นายอาทิตย์ แก้วปากเปราะ

12. นางสาวสุธาวัลย์ สินธุมาศ

13. นางสาวนุชจรินทร์ วัชรจำรัสวัชร์

– ครูดีไม่มีอบายมุข

ประจำปีการศึกษา 2563

– ครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวันครู

ประจำปี 2563

– สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

– เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี

13. นางสาววริษา เนรมิตธนไพศาล

– เจ้าหน้าที่ธุรการดีเด่น เนื่องในวันครูประจำปี 2563

– เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ

การจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี

ผู้บริหารสถานศึกษา

นางสาวโสภา ขำเจริญ

– ครูดีไม่มีอบายมุข

ประจำปีการศึกษา 2563

–  ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น

เนื่องในวันครู ประจำปี 2563

– สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

– เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ

การจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี

สถานศึกษา

โรงเรียนเนกขัมวิทยา

– ได้รับรางวัลโครงการโรงเรียน

ปลอดขยะ (Zero Waste School)

ประจำปี 2564 ผ่านเกณฑ์ระดับ ดีมาก

– ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 เกียรติบัตร ระดับทอง อันดับที่ 2 ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก

– ได้รับรางวัลให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว ประจำปี 2564

– กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี

 

 

– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี

error: Content is protected !!