รางวัล/ผลงานด้านนักเรียน

รางวัล/ผลงาน

ผู้รับ

รายละเอียด

หลักฐานอ้างอิง

รางวัลชมเชย โครงงานดีเด่น

นางสาวตะวัน กิจเจริญ

เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ ๑๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โครงงาน “วันพระ สร้างจิตอาสา พบภูมิปัญญา”ได้รับรางวัลชมเชย  ระดับประเทศ จาก สพฐ.

รางวัลชมเชย โครงงานดีเด่น

นางสาวอรพิมล ไหมทอง

เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ ๑๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โครงงาน “วันพระ สร้างจิตอาสา พบภูมิปัญญา” รางวัลชมเชย  ระดับประเทศ จาก สพฐ.

รางวัลชมเชย กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงจีน 

เด็กหญิงนันทนา  แสงอรุณ

การแข่งขันร้องเพลงจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการการแข่งขันทักษะภาษาจีน (ออนไลน์) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘

error: Content is protected !!