วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์        

โรงเรียนเนกขัมวิทยา สร้างโอกาสทางการศึกษา นักเรียนมีคุณภาพและทักษะในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานความเป็นไทยและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึง
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรฯ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
  พอเพียงและศตวรรษที่ 21         
 3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 4. พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

เป้าประสงค์

 1. ผู้เรียนในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนได้เข้าเรียนและเรียนจบการศึกษาทุกคน
 2. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษาเต็มตามศักยภาพ    
 3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรฯและค่านิยม 12 ประการ
 4. ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศตวรรษที่ 21    
 5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ทักษะในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning /PBL และมีวัฒนธรรมในการทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
 6. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 7. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ชุมชนและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลยุทธ์

 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 3. ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

คำขวัญของโรงเรียน ปลูกฝังคุณธรรม  เสริมนำพลานามัย  ใฝ่ใจวิชาการ

สีประจำโรงเรียน  สีแสด-ขาว

คติพจน์  นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)

error: Content is protected !!