รางวัล/ผลงานด้านสถานศึกษา

รางวัล/ผลงาน

ผู้รับ

รายละเอียด

หลักฐานอ้างอิง

โล่โรงเรียนนำร่อง โครงการ TFE TFE  (Team  For  Education)

โรงเรียนเนกขัมวิทยา

ได้รับโล่รางวัลโรงเรียนนำร่อง โครงการ TFE TFE  (Team  For  Education) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดราชบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จากสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เกียรติบัตรมีคะแนนพัฒนาการ (เท่ากับ/สูงกว่าร้อยละ ๓) วิชาภาษาอังกฤษเป็นลำดับที่ ๑ (๔.๕๙)

โรงเรียนเนกขัมวิทยา

ได้รับเกียรติบัตรมีคะแนนพัฒนาการ (เท่ากับ/สูงกว่าร้อยละ ๓) วิชาภาษาอังกฤษ เป็นลำดับที่ ๑ (๔.๕๙) จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เกียรติบัตรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว

โรงเรียนเนกขัมวิทยา

ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว และได้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน  การประกวดคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนเนกขัมวิทยา

ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน  ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก การประกวดคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓   

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง อันดับที่ ๒ การประกวดคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนเนกขัมวิทยา

ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง อันดับที่ ๒ ประเภทโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก การประกวดคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ประจำปี ๒๕๖๔  

รางวัลสถานศึกษาระบบดูแลช่วยนักเรียน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง รางวัลเกียรติบัตรยอดเยี่ยม อันดับ ๑

โรงเรียนเนกขัมวิทยา

ได้รับรางวัลสถานศึกษาระบบดูแลช่วยนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๕ ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง รางวัลเกียรติบัตรยอดเยี่ยม อันดับ ๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ผ่านเกณฑ์ในระดับดีมาก

 

โรงเรียนเนกขัมวิทยา

เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านเกณฑ์ในระดับดีมาก

You missed

error: Content is protected !!