ทำเนียบผู้บริหาร

1. นายพิสุทธิ์  รอดบำเรอ

ครูใหญ่

อาจารย์ใหญ่

พ.ศ.2527-2531

พ.ศ.2531-2535

2. นายทะนงสิทธ์  แสงเรือง

อาจารย์ใหญ่

ผู้อำนวยการ

พ.ศ.2535-2542

พ.ศ.2542-2542

3. นายปรีชา  สุคนธมานผู้อำนวยการพ.ศ.2542-2544
4. นายวีระพงษ์  คุณมณีผู้อำนวยการพ.ศ.2544-2550
5. นายวรภัทร  ชัยเลิศผู้อำนวยการพ.ศ.2550-2552
6. นายบุญเลิศ  วงศ์ยะราผู้อำนวยการพ.ศ.2552-2556
7. นางยงยุทธ  ลิ่มสกลเศรษฐ์ผู้อำนวยการพ.ศ.2556-2557
8. นายภูริวรรฒก์  แย้มสุคนธ์ผู้อำนวยการพ.ศ.2558-2560
9. นายมณเฑียร  สุดฮะผู้อำนวยการพ.ศ.2560-2562
10. นางสาวโสภา  ขำเจริญผู้อำนวยการพ.ศ.2562-2565
11. นางสุทิสา สุธาบูรณ์ผู้อำนวยการพ.ศ.2565-ปัจจุบัน
error: Content is protected !!