ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนเนกขัมวิทยา

     โรงเรียนเนกขัมวิทยาเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2527 จากนั้นปีการศึกษา 2538 โรงเรียนได้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นปีแรก แผนการจัดชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 3-3-3  มัธยมศึกษาตอนปลาย 2-2-2  โรงเรียนเนกขัมวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล ได้รับประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2527 เปิดรับนักเรียนชั้น ม.1-6 ทั้งชายและหญิง ปัจจุบันมีนักเรียน 176 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 คน มีประวัติความเป็นมาดังนี้
     ผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนนี้ คือ พระครูสังฆรักษ์ชุ่ม สัมปันโน เจ้าอาวาสวัดเนกขัมมารามองค์ปัจจุบัน ท่านเล็งเห็นว่าการพัฒนาบุคคลเป็นสิ่งจำเป็นต่อการพัฒนาชาติ และการพัฒนาบุคลากรควรเริ่มที่เยาวชนก่อน เพราะจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองสืบไป จึงได้ชักชวนกรรมการวัดและประชาชนช่วยกันหาที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขึ้นเพื่อให้โอกาสแก่เยาวชนในท้องถิ่นมีโอกาสได้รับการศึกษาสูงขึ้นหากไม่มีโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลแล้ว ผู้มีโอกาสเรียนก็จะมีแต่เฉพาะครอบครัวที่มีฐานะมั่นคงเท่านั้น เพราะต้องเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนประจำอำเภอ หรือโรงเรียนประจำจังหวัดโดยการเหมารถรับ-ส่งประจำซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง จะโดยสารรถประจำทางไม่สะดวกถึงแม้เขตท้องที่ (วัดเนกขัมมาราม) จะอยู่ห่างไกลจากอำเภอดำเนินสะดวกเพียง 10 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดราชบุรีเพียง 15 กิโลเมตร แต่ทางเป็นถนนลูกรังที่ขรุขระ มีรถโดยสารวิ่งน้อยและช้า ตอนเย็นรถโดยสารจะหมดเวลาประมาณ 15.30 น. พระครูสังฆรักษ์ชุ่ม สัมปันโน และประชาชนเห็นความลำบากในการศึกษาเล่าเรียนของเยาวชน จึงได้เสนอเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาไปยังกรมสามัญศึกษาในขณะนั้น

error: Content is protected !!