รางวัล/ผลงานด้านครู

รางวัล/ผลงาน

ผู้รับ

รายละเอียด

หลักฐานอ้างอิง

เกียรติบัตรระดับเงิน ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต 

นายวินัย อ่อนศรี

เป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับภูมิภาคภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

วิทยากรต้นแบบการเรียนรู้ในสภาพจริง ณ สถานศึกษาและองค์กรต้นแบบ

นางแก้ววันนี  เมฆวิลัย 

เป็นวิทยากรต้นแบบการเรียนรู้ในสภาพจริง ณ สถานศึกษาและองค์กรต้นแบบ จากหน่วยพัฒนาเขตพื้นที่ประถมศึกษามุกดาหาร ระหว่างวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔- ๖ มกราคม ๒๕๖๕

วิทยากรต้นแบบการเรียนรู้ในสภาพจริง ณ สถานศึกษาและองค์กรต้นแบบ

นายวินัย อ่อนศรี 

เป็นวิทยากรต้นแบบการเรียนรู้ในสภาพจริง ณ สถานศึกษาและองค์กรต้นแบบ จากหน่วยพัฒนาเขตพื้นที่ประถมศึกษามุกดาหาร ระหว่างวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔- ๖ มกราคม ๒๕๖๕

ครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”

นางสาวพิชญา ทองนาค

เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ ๑๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โครงงาน “วันพระ สร้างจิตอาสา พบภูมิปัญญา” รางวัลชมเชย  ระดับประเทศ จาก สพฐ.

error: Content is protected !!