ข้อมูลนักเรียน

ตารางแสดงจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2564

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

2

26

18

44

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

1

13

6

19

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

2

23

14

37

รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

5

62

38

100

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

1

9

14

23

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

1

12

7

19

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

1

14

9

23

รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

35

30

65

รวมทั้งสิ้น

8

97

68

165

error: Content is protected !!