ข้อมูลนักเรียน

ตารางแสดงจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2566

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม
ชาย หญิง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1 17 7 24
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 1 15 14 29
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 1 24 13 37
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 3 56 34 90
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 1 19 11 30
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 1 16 20 36
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1 9 13 22
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 44 44 88
รวมทั้งสิ้น 6 100 78 178
error: Content is protected !!