รางวัล/ผลงานด้านผู้บริหาร

รางวัล/ผลงาน

ผู้รับ

รายละเอียด

หลักฐานอ้างอิง

เกียรติบัตรรางวัล ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น

นางสาวโสภา ขำเจริญ

ได้รับเกียรติบัตรรางวัล ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๖๕ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี

เกียรติบัตรรางวัล ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น

นางสาวโสภา ขำเจริญ

ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้อำนวยการศึกษาดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี

โล่รางวัล เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น

นางสาวโสภา ขำเจริญ

ได้รับโล่รางวัล เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากกระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

error: Content is protected !!