รางวัล/ผลงานด้านผู้บริหาร

รางวัล/ผลงาน

ผู้ที่ได้รับรางวัล

รายละเอียด

หลักฐานอ้างอิง

รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน 

นางสุทิสา สุธาบูรณ์

ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 จากกระทรวงศึกษาธิการ

เกียรติบัตรเป็นผู้บริหารที่ร่วมขับเคลื่อน “วันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุข สุขได้ด้วยการแบ่งปัน”  

นางสุทิสา สุธาบูรณ์

ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้บริหารที่ร่วมขับเคลื่อน “วันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุข สุขได้ด้วยการแบ่งปัน”  ปีที่ 2 จาก สคล. ปี 2566 จากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)

เกียรติบัตรเป็นผู้บริหารที่ร่วมขับเคลื่อน “วันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุข สุขได้ด้วยการแบ่งปัน”

นางสาวชวิกา ทีเจริญ

ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้บริหารที่ร่วมขับเคลื่อน “วันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุข สุขได้ด้วยการแบ่งปัน”  ปีที่ 2 จาก สคล. ปี 2566 จากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)

error: Content is protected !!