บุคลากร

1. ผู้บริหาร
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางสุทิสา สุธาบูรณ์ 
  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางสาวชวิกา ทีเจริญ   

2. ครู
  ครู คศ. 2  (วิทยฐานะชำนาญการ)  จำนวน  4  คน
  ครู คศ. 1   จำนวน  5  คน
  ครู ผู้ช่วย   จำนวน  1  คน
  ครูอัตราจ้าง   จำนวน 3 คน

  จำแนกครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้   
  กลุ่มสาระภาษาไทย     จำนวน  1  คน
  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     จำนวน 5  คน
  กลุ่มสาระสังคมศึกษา     จำนวน  1  คน
  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ     จำนวน  3  คน
  กลุ่มสาระศิลปศึกษา     จำนวน  –  คน
  กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ     จำนวน  1  คน
  กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา     จำนวน  1  คน
  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์     จำนวน 2  คน

3. พนักงานราชการ     จำนวน 1 คน

4. ลูกจ้างประจำ     จำนวน  –  คน

5. ลูกจ้างชั่วคราว     จำนวน  –  คน

error: Content is protected !!