Welcome

  วิสัยทัศน์        
      โรงเรียนเนกขัมวิทยา สร้างโอกาสทางการศึกษา นักเรียนมีคุณภาพและทักษะในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานความเป็นไทยและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประวัติโรงเรียน
     โรงเรียนเนกขัมวิทยาเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2527 จากนั้นปีการศึกษา 2538 โรงเรียนได้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นปีแรก แผนการจัดชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 3-3-3  มัธยมศึกษาตอนปลาย 2-2-2  โรงเรียนเนกขัมวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล ได้รับประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2527 เปิดรับนักเรียนชั้น ม.1-6 ทั้งชายและหญิง ปัจจุบันมีนักเรียน 161 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 17 คน มีประวัติความเป็นมาดังนี้
     ผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนนี้ คือ พระครูสังฆรักษ์ชุ่ม สัมปันโน เจ้าอาวาสวัดเนกขัมมารามองค์ปัจจุบัน ท่านเล็งเห็นว่าการพัฒนาบุคคลเป็นสิ่งจำเป็นต่อการพัฒนาชาติ และการพัฒนาบุคลากรควรเริ่มที่เยาวชนก่อน เพราะจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองสืบไป จึงได้ชักชวนกรรมการวัดและประชาชนช่วยกันหาที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขึ้นเพื่อให้โอกาสแก่เยาวชนในท้องถิ่นมีโอกาสได้รับการศึกษาสูงขึ้นหากไม่มีโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลแล้ว ผู้มีโอกาสเรียนก็จะมีแต่เฉพาะครอบครัวที่มีฐานะมั่นคงเท่านั้น เพราะต้องเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนประจำอำเภอ หรือโรงเรียนประจำจังหวัดโดยการเหมารถรับ-ส่งประจำซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง จะโดยสารรถประจำทางไม่สะดวกถึงแม้เขตท้องที่ (วัดเนกขัมมาราม) จะอยู่ห่างไกลจากอำเภอดำเนินสะดวกเพียง 10 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดราชบุรีเพียง 15 กิโลเมตร แต่ทางเป็นถนนลูกรังที่ขรุขระ มีรถโดยสารวิ่งน้อยและช้า ตอนเย็นรถโดยสารจะหมดเวลาประมาณ 15.30 น. พระครูสังฆรักษ์ชุ่ม สัมปันโน และประชาชนเห็นความลำบากในการศึกษาเล่าเรียนของเยาวชน จึงได้เสนอเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาไปยังกรมสามัญศึกษาในขณะนั้น

  ความภาคภูมิใจ ระดับประเทศ
     1. โรงเรียนเนกขัมวิทยา เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ในสภาพจริงการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ระดับประเทศ
     2. โล่รางวัลสถานศึกษาต้นแบบในการพัฒนาโครงการ TFE (Team For Education) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดราชบุรี ประจำปี ๒๕๖๓ จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
     3. เกียรติบัตรยอดเยี่ยม อันดับที่ ๑ ประเภทโรงเรียนมัธยมขนาดกลาง การประกวดคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕
     4. รางวัลชมเชยระดับประเทศ นักเรียนเป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทยทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ ๑๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โครงงาน “วันพระ สร้างจิตอาสา พบภูมิปัญญา” จาก สพฐ.
     5. โรงเรียนเนกขัมวิทยาได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านเกณฑ์ในระดับดีมาก

 
error: Content is protected !!